www.rtmj.net > 关于辙的成语有哪些

关于辙的成语有哪些

南辕北辙、 涸辙之鲋、 重蹈覆辙、 如出一辙、 改弦易辙、 辙乱旗靡、 同出一辙、 螳螂拒辙、 出门合辙、 复蹈前辙、 螳臂扼辙、 攀辕卧辙、 更弦易辙、 千古一辙、 螳臂当辙、 一改故辙、 枯鱼涸辙、 循途守辙、 闭门合辙、 攀车卧辙、 车辙马迹、 造车合辙、 虫臂拒辙、 改辕易辙、 改途易辙、 凭轼结辙、 熟路轻辙、 循涂守辙、 蹈袭覆辙、 蹈其覆辙

带辙的成语有哪些 :如出一辙、重蹈覆辙、螳螂拒辙、凭轼结辙、蹈其覆辙、造车合辙、辙乱旗靡、千古一辙、循途守辙、涸辙之鲋、一改故辙、古今一辙、万殊一辙、涸辙之鱼、涸辙之枯、北辙南辕、狃于故辙、蹈人旧辙、复蹈前辙、攀车卧辙、出门应辙、虫臂拒辙、濡沫涸辙

如出一辙、重蹈覆辙、螳螂拒辙、凭轼结辙、造车合辙、辙乱旗靡、千古一辙、循途守辙、涸辙之鲋、一改故辙、古今一辙、万殊一辙、涸辙之鱼、1、如出一辙,读音:[rú chū yī zhé] 词语解释:比喻两件事情非常相似.造句:张方以伊、周自

蹈其覆辙 蹈人旧辙 蹈袭覆辙 改弦易辙 改辕易辙 复蹈前辙 涸辙之鲋 南辕北辙 凭轼结辙 攀辕卧辙 如出一辙 同出一辙 一改故辙 辙乱旗靡 重蹈覆辙 螳臂当辙 北辙南辕 闭门合辙 车辙马迹 出门合辙 出门应辙 更弦改辙 更弦易辙 涸辙枯鱼 枯鱼涸辙 攀车卧辙 旗靡辙乱 千古一辙 前辙可鉴 熟路轻辙 循涂守辙 循途守辙 易辙改弦 造车合辙 改途易辙 改辙易途

南辕北辙 nán yuán běi zhé重蹈覆辙 chóng dǎo fù zhé涸辙之鲋 hé zhé zhī fù如出一辙 rú chū yī zhé改弦易辙 gǎi xián yì zhé辙乱旗靡 zhé luàn qí mǐ复蹈前辙 fù dǎo qián zhé同出一辙 tóng chū yī zhé旗靡辙乱 qí mí zhé luàn辙乱旗靡 zhé luàn qí mǐ一

辙乱旗靡 [zhé luàn qí mǐ] 生词本 基本释义 辙:车辙;靡:倒下.车辙错乱,旗子倒下.形容军队溃败逃窜. 贬义 出 处 《左传庄公十年》:“吾视其辙乱,望其旗靡,故逐之.

旗靡辙乱 谓阵脚已乱,抵挡不住. 千古一辙 谓自古相同. 前辙可鉴 见“前车之鉴”. 熟路轻辙 驾轻快的车,走熟悉的路.比喻处世有经验,办起事来很容易. 循涂守辙 亦作“循途守辙”.遵守规矩. 循途守辙 见“循涂守辙”. 易辙改弦 变更车道,改换琴弦.比喻改变方向、计划、做法或态度. 造车合辙 喻主观同客观相符合. 改途易辙 〖解释〗改变行车轨道,另走一条路.比喻改变方向、目标或做法.同“改辙易途”. 改辙易途 〖解释〗改变行车轨道,另走一条路.比喻改变方向、目标或做法. 螳螂拒辙 〖解释〗犹螳臂当车.比喻做力量做不到的事情,必然失败. 辙乱旗靡 〖解释〗形容军队溃败逃窜.同“辙乱旗靡”.

涸辙之鲋 南辕北辙 重蹈覆辙 蹈其覆辙 蹈人旧辙 蹈袭覆辙 复蹈前辙 改弦易辙 改辕易辙 涸辙之鲋 南辕北辙 攀辕卧辙 凭轼结辙 如出一辙 同出一辙 一改故辙 辙乱旗靡

撤的成语有:1、【成语】: 辙环天下 【拼音】: zhé huán tiān xià 【解释】: 乘车环游天下.【出处】: 唐韩愈《进学解》:“昔者孟轲好辩,孔道以明,辙环天下,卒老干行.” 【举例造句】:2、【成语】: 辙乱旗靡 【拼音】: zhé luàn qí

都是两个字,这个成语就是,重蹈覆辙!

友情链接:kcjf.net | fnhp.net | lpfk.net | gpfd.net | pxlt.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com