www.rtmj.net > 小写的26个拼音字母

小写的26个拼音字母

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

顺序字母表:a b c d e f g h i j k l m n opqrstuvwxyz声母:b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s

a o e i u ü b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 声母表 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 单韵母表 a o e i u ü 复韵母ai ei ui ao ou iu ie üe er an en in un vn ang eng ing ong 整体认读音节 zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun

26个字母的大写小写以及读音:A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed]

a、b、c、d、e、f、g、h、i、g、k、l、m、n、o、p、q、r、s、t、u、v、w、x、y、z.

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed]

26个是英文字母,拼音是24个韵母,23个 声母,16个整体认读音节

大写: A B C D E F G H I J K L M 小写: a b c d e f g h i j l m 中文助读:诶 必 司仪 地 亿 哎辅 计 哎曲 爱 戒 哎儿 哎母 大写: N O P Q R S T U V W X Y Z 小写: n o p q r s t u v w x y z 中文助读:恩 欧 批 可优 啊 哎死 踢 优 微 答不留 爱克斯 外 子亿

26个大小写的字母表如下:A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′d∧blju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][

大小写的汉语拼音表汉 语 拼 音 声 母 表Bb [玻] Pp [坡] Mm [摸] Ff [佛]Dd [得] Tt [特] Nn [讷] Ll [勒] Gg [哥] Kk [科] Hh [喝]Jj [基] Qq [欺] Xx [希]Zz [资] Cc[;雌] Ss [思] Rr [日] ZH zh[知] CH ch [嗤] SH sh [诗]Yy [医] Ww [巫]汉 语 拼 音 韵 母 表Aa[阿] AN

网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com